2018 బిల్బోర్డ్ మ్యూజిక్ అవార్డ్స్ రెడ్ కార్పెట్: ఫోటోలు

దువా లిపా, డెమి లోవాటో, కెల్లీ క్లార్క్సన్ మరియు మరిన్ని కళాకారులు 2018 బిబిఎంఎల రెడ్ కార్పెట్‌ను ఎలా క్రాష్ చేశారో చూడండి.