అకా-ఆరెవోయిర్: అవీ కప్లాన్ పెంటాటోనిక్స్ నుండి నిష్క్రమించారు

అవ్రియేల్ బెంజమిన్ 'అవి' కప్లాన్ ఈ రోజు (మే 12) ఎమోషనల్ ఫేస్బుక్ వీడియో ద్వారా తాను పెంటాటోనిక్స్ నుండి బయలుదేరుతున్నట్లు ప్రకటించాడు.

బ్రిట్నీ స్పియర్స్ కొలతలు ఏమిటి?

అయ్యో. బ్రిట్నీ స్పియర్స్ శిబిరంలో ఎవరో గాయకుడి గురించి కొన్ని ప్రైవేట్ సమాచారాన్ని వెల్లడించారు: ఆమె శరీర కొలతలు.